Wymogi budowy budynku gospodarczego

2021-05-18

Posesje Polaków zwykle zawierają dom mieszkalny i garaż (osobno stojący lub włączony w bryłę domu). Coraz więcej osób jednak decyduje się także na postawienie budynku gospodarczego. Może on pełnić różne funkcje, być wykorzystywany do wielu celów. Warto jednak wiedzieć, że nie ma zupełnej dowolności w kwestii usytuowania takiego budynku na zabudowanej działce. Co więcej, musi on także spełniać różne wymogi. Artykuł przybliża te kwestie.

Wymogi budowy budynku gospodarczego

Czym jest budynek gospodarczy?

Definicja budynku gospodarczego znajduje się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z § 3 ust. 8 „ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o budynku gospodarczym – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych”.
Jak zatem widać, budynek gospodarczy to budynek niemieszkalny. Służy do przechowywania rzeczy, sprzętów oraz wykonywania prac na własny użytek. Może mieć różne funkcje w zależności od typu działki, na jakiej jest postawiony. Inaczej wykorzystamy budynek gospodarczy na terenie rolniczym, a inaczej na zabudowanej działce mieszkaniowej.

Budynek gospodarczy a pozwolenie na budowę

Zgodnie z najnowszym, aktualnie obowiązującym prawem, można bez pozwolenia wybudować parterowy budynek gospodarczy maksymalnie do 35 m2 powierzchni zabudowy, przy maksymalnie dwóch takich budynkach na każde 500 m2 działki. Wynika to z art. 29 Prawa budowlanego.
Nie ma ograniczeń co do usytuowania takich budynków, ważne jest tylko, że maksymalnie 2 mogą przypadać na 500 m2 działki.

Usytuowania budynku gospodarczego na zabudowanej działce

Oprócz ograniczeń ilościowych i metrażowych należy także wziąć przy planowanej inwestycji kwestię lokalizacji naszego budynku gospodarczego. Podobnie bowiem jak w przypadku budowy domu mieszkalnego, tak i tuta występują różne ograniczenia, które należy uwzględnić.
Zgodnie bowiem z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki:
„§ 12. 1. Jeżeli z przepisów § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować od granicy tej działki w odległości nie mniejszej niż:
1) 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy;
2) 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy.
2. Sytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli plan miejscowy przewiduje taką możliwość”.
Jak zatem widać, przy sąsiedztwie z inną działką budowlaną nasz budynek gospodarczy należy postawić minimum 4 lub 3 metry od granicy. Pierwsza odległość dotyczy ściany z oknami i/lub drzwiami, druga – bez takich otworów.
Istnieją jednak wyjątki dotyczące budynków gospodarczych o niewielkich wymiarach. Jeśli bowiem planowany przez nas budynek będzie miał długość nie większą niż 6,5 m i wysokość maksymalnie 3 m, to odległość budynku gospodarczego od granicy działki powinna wynosić 1.5 metra lub możemy go postawić przy granicy działki.

Źródła:

Artykul opublikowany: 2021-05-18 / w dziale: Budownictwo