Na czym polega administrowanie nieruchomościami?

2020-09-30

Właściciele nieruchomości i wspólnoty mieszkaniowe coraz częściej decydują się na skorzystanie z profesjonalnego wsparcia zewnętrznych firm w zakresie administrowania i zarządzania ich własnością. Jest to bardzo dobra decyzja, która pozwala na zdjęcie z barków właścicieli większości związanych z nieruchomością obowiązków oraz gwarantuje osiągnięcie dobrych i w pełni satysfakcjonujących efektów współpracy. Administrowanie nieruchomościami jest profesjonalną usługą, która powinna być realizowana wyłącznie przez wyspecjalizowane i doświadczone podmioty.

Na czym polega administrowanie nieruchomościami?

Czym jest i jakie obowiązki obejmuje administrowanie nieruchomościami?

W dużym uproszczeniu, administrowanie nieruchomościami obejmuje załatwianie wszelkich bieżących spraw związanych z obsługą nieruchomości oraz dbanie o utrzymanie jej w dobrym stanie technicznym i wizualnym. Dotyczą one napraw awarii, utrzymywania czystości w obrębie nieruchomości oraz należących do niej terenów, prowadzenia dziennika korespondencji oraz dbania o terminowe uiszczanie opłat czynszowych przez najemców. Kontrolę nad realizacją wszystkich tych czynności sprawuje natomiast administrator, czyli doświadczona osoba, której zadaniem jest profesjonalne administrowanie nieruchomością.

Zakres codziennych obowiązków administratora jest bardzo rozbudowany. Do wykonywanych przez niego zadań należy wydawanie zleceń poszczególnym wykonawców oraz nadzorowanie jakości realizowanych przez nich prac, prowadzenie i aktualizowanie spisu lokatorów oraz organizowanie zebrań wspólnoty. Oprócz tego administrowanie nieruchomościami zakłada także sprawowanie kontroli nad dobrym stanem technicznym budynków oraz realizowanie wszelkich potrzebnych prac naprawczych, konserwacyjnych i porządkowych.

Administrator czuwa także nad prawidłowym wykonywaniem umów związanych z dostarczaniem do budynku mediów, wody, energii elektrycznej, gazu oraz wywozem nieczystości. W jego kompetencjach leży zlecanie takich prac porządkowych, jak m. in. odśnieżanie chodników, sprzątanie wewnątrz nieruchomości i na zewnątrz oraz wszystkich innych zadań, których wykonanie jest niezbędne w celu utrzymania budynku w dobrym stanie technicznym i wizualnym.

Czy administrowanie nieruchomościami jest równe zarządzaniu?

Administrowanie nieruchomościami jest węższą i mniej złożoną usługą od zarządzania, administrator nie jest więc zarządcą w pełnym tego słowa znaczeniu. Usługa administrowanie nieruchomościami obejmuje bowiem podstawowe zadania dotyczące sprawowania bieżącej opieki nad nieruchomością. Do zadań realizowanych przez administratora należą m. in.: sprzątanie, pobieranie opłat czynszowych, monitorowanie awarii i ich usuwanie oraz prowadzenie korespondencji.

Zarządzanie to natomiast bardziej złożona usługa, które oprócz wszystkich obowiązków zawartych w administrowaniu, obejmuje także przygotowywanie i sprawowanie kontroli nad dokumentacją różnego rodzaju oraz prawo do reprezentowania na zewnątrz interesów właściciela lub wspólnoty mieszkaniowej, czego nie może czynić administrator. Dodatkowo, zarządca nieruchomości może przygotowywać projekty uchwał oraz opiniować te już opracowane i przyjęte przez wspólnotę.

Artykul opublikowany: 2020-09-30 / w dziale: Porady